Week 1        
Foxhall  47 v  31 Necrons
Wolston  35 v  43 Kings Lynn
Denham  41 v  37 Workington
Aberavon  43 v  35 Bottesford
         
Week 2        
Necrons  40 v  38 Kings Lynn
Foxhall  42 v  35 Aberavon
Workington  40 v  38 Wolston
Bottesford  41 v  36 Denham
         
Week 3        
Workington  39 v  39 Necrons
Kings Lynn  39 v  39 Foxhall
Wolston  45 v  32 Bottesford
Aberavon  36 v  41 Denham
         
Week 5        
Necrons  41 v  37 Bottesford
Foxhall  37 v  41 Workington
Kings Lynn  38 v  40 Aberavon
Denham  45 v  33 Wolston
         
Week 6        
Denham  50 v  28 Necrons
Bottesford  37 v  41 Foxhall
Workington  38 v  40 Kings Lynn
Aberavon  41 v  37 Wolston
         
Week 7        
Necrons  40 v  37 Wolston
Foxhall  39 v  39 Denham
Kings Lynn  49 v  29 Bottesford
Workington  39 v  39 Aberavon
         
Week 8        
Aberavon  46 v  32 Necrons
Wolston  32 v  46 Foxhall
Denham  38 v  40 Kings Lynn
Bottesford  40 v  38 Workington
         
Week 10        
Necrons  40 v  38 Foxhall
Kings Lynn  47 v  31 Wolston
Workington  47 v  31 Denham
Bottesford  38 v  40 Aberavon
         
Week 11        
Kings Lynn  44 v  34 Necrons
Aberavon  34 v  44 Foxhall
Wolston  44 v  33 Workington
Denham  38 v  39 Bottesford
         
Week 12        
Necrons  32 v  46 Workington
Foxhall  45 v  30 Kings Lynn
Bottesford  38 v  39 Wolston
Denham  35 v  43 Aberavon
         
Week 14        
Bottesford  37 v  40 Necrons
Workington  45 v  33 Foxhall
Aberavon  34 v  44 Kings Lynn
Wolston  43 v  35 Denham
         
Week 15        
Necrons  43 v  35 Denham
Foxhall  38 v  40 Bottesford
Kings Lynn  36 v  42 Workington
Wolston  43 v  35 Aberavon
         
Week 16        
Wolston  42 v  36 Necrons
Denham  35 v  43 Foxhall
Bottesford  38 v  40 Kings Lynn
Aberavon  42 v  36 Workington
         
Week 17        
Necrons  40 v  38 Aberavon
Foxhall  46 v  32 Wolston
Kings Lynn  43 v  35 Denham
Workington  45 v  33 Bottesford