Week 1        
Foxhall  47 v  31 Necrons
Wolston  35 v  43 Kings Lynn
Denham  41 v  37 Workington
Aberavon  43 v  35 Bottesford
         
Week 2        
Necrons  40 v  38 Kings Lynn
Foxhall  42 v  35 Aberavon
Workington  40 v  38 Wolston
Bottesford  41 v  36 Denham
         
Week 3        
Workington  39 v  39 Necrons
Kings Lynn  39 v  39 Foxhall
Wolston  45 v  32 Bottesford
Aberavon  36 v  41 Denham
         
Week 5        
Necrons  41 v  37 Bottesford
Foxhall  37 v  41 Workington
Kings Lynn  38 v  40 Aberavon
Denham  45 v  33 Wolston
         
Week 6        
Denham  50 v  28 Necrons
Bottesford  37 v  41 Foxhall
Workington  38 v  40 Kings Lynn
Aberavon  41 v  37 Wolston
         
Week 7        
Necrons   v   Wolston
Foxhall   v   Denham
Kings Lynn   v   Bottesford
Workington   v   Aberavon
         
Week 8        
Aberavon   v   Necrons
Wolston   v   Foxhall
Denham   v   Kings Lynn
Bottesford   v   Workington
         
Week 10        
Necrons   v   Foxhall
Kings Lynn   v   Wolston
Workington   v   Denham
Bottesford   v   Aberavon
         
Week 11        
Kings Lynn   v   Necrons
Aberavon   v   Foxhall
Wolston   v   Workington
Denham   v   Bottesford
         
Week 12        
Necrons   v   Workington
Foxhall   v   Kings Lynn
Bottesford   v   Wolston
Denham   v   Aberavon
         
Week 14        
Bottesford   v   Necrons
Workington   v   Foxhall
Aberavon   v   Kings Lynn
Wolston   v   Denham
         
Week 15        
Necrons   v   Denham
Foxhall   v   Bottesford
Kings Lynn   v   Workington
Wolston   v   Aberavon
         
Week 16        
Wolston   v   Necrons
Denham   v   Foxhall
Bottesford   v   Kings Lynn
Aberavon   v   Workington
         
Week 17        
Necrons   v   Aberavon
Foxhall   v   Wolston
Kings Lynn   v   Denham
Workington   v   Bottesford