Week 1        
Foxhall   v   Necrons
Wolston   v   Kings Lynn
Denham   v   Workington
Aberavon   v   Bottesford
         
Week 2        
Necrons   v   Kings Lynn
Foxhall   v   Aberavon
Workington   v   Wolston
Bottesford   v   Denham
         
Week 3        
Workington   v   Necrons
Kings Lynn   v   Foxhall
Wolston   v   Bottesford
Aberavon   v   Denham
         
Week 5        
Necrons   v   Bottesford
Foxhall   v   Workington
Kings Lynn   v   Aberavon
Denham   v   Wolston
         
Week 6        
Denham   v   Necrons
Bottesford   v   Foxhall
Workington   v   Kings Lynn
Aberavon   v   Wolston
         
Week 7        
Necrons   v   Wolston
Foxhall   v   Denham
Kings Lynn   v   Bottesford
Workington   v   Aberavon
         
Week 8        
Aberavon   v   Necrons
Wolston   v   Foxhall
Denham   v   Kings Lynn
Bottesford   v   Workington
         
Week 10        
Necrons   v   Foxhall
Kings Lynn   v   Wolston
Workington   v   Denham
Bottesford   v   Aberavon
         
Week 11        
Kings Lynn   v   Necrons
Aberavon   v   Foxhall
Wolston   v   Workington
Denham   v   Bottesford
         
Week 12        
Necrons   v   Workington
Foxhall   v   Kings Lynn
Bottesford   v   Wolston
Denham   v   Aberavon
         
Week 14        
Bottesford   v   Necrons
Workington   v   Foxhall
Aberavon   v   Kings Lynn
Wolston   v   Denham
         
Week 15        
Necrons   v   Denham
Foxhall   v   Bottesford
Kings Lynn   v   Workington
Wolston   v   Aberavon
         
Week 16        
Wolston   v   Necrons
Denham   v   Foxhall
Bottesford   v   Kings Lynn
Aberavon   v   Workington
         
Week 17        
Necrons   v   Aberavon
Foxhall   v   Wolston
Kings Lynn   v   Denham
Workington   v   Bottesford